Tryater Trije Susters 2.0

12 februari 2020

Leuk! Op 19 maart komt Tryater bij ons in het café met de Trije Susters 2.0

Wij zijn de Prutsers, of zo worden we genoemd. Twee jaar geleden speelden we Elkenien is in Prutser. Wy sochten doe nei in eigen foarm fan spyljen dy’t paste by de ynhâld: it wiene crash landing improvisations. We ymprovisearren presys ien oere dêr’t we it libben yn besochten te fetsjen. Wy wiene doe tusken de 22 en 30 jier, we tochten nei oer hoe’t wy libje moasten, hoe’t wy fûnen dat wy libje moasten of hoe’t wy libje woene. Nu zijn wij tussen de 24 en 32 jaar en denken nog steeds na over hoe wij moeten, kunnen
en willen leven. No út in well made play wei, in besteand stik fan 118 jier âld: Drie Zusters, van Anton Tsjechov. En wij vroegen ons af: wat heeft Tsjechov ons 118 jaar later te vertellen.

De foarstelling waard makke troch Sjoerd Blom, Romke Gabe Draaijer, Ira Judkovskaja, Raymond Muller, Eline de Vries en Brecht Wassenaar.

Kaarten bestellen bij ons in het café of online: https://tryater.nl/show/prutsers-drie-zusters/.

 


« terug