Kredyt ient cafe ien Jorwert

19 september 2017

Kredyt is de opfolger fan de suksesfolle kroechteaterstikken: Katarsis, Kredo en Krimp.

 

Kredyt komt fan it Latynske Credere en betsjut ‘leauwe of tabetrouwe’.

Neidat Knilles yn ‘Katarsis’ syn dochter kwyt rekke is, giet hy de wrâld yn om te sykjen nei ien fan de âldste hynderrassen; de Ahalteke; it gouden hynder. Op it Amelân rint noch neiteam fan dit edele bist. Hy komt werom yn it kafee om hjir oer te fertellen.

Hy moetet de Twentske Hettie, se skriuwt in boek oer in Fryske artyst dy ’t se hertstochtlik adoreard.

De politiker, Peke van der Klamp, nimt al fêst wat kredyt op de demokrasy.

It moaist soe wêze as Hettie sjocht hoe linich hy him hjir troch hinne slacht.

Jabke, it fleksibel postkantoar, sorteart de post yn it kafee. Wat net bestiet hoecht ek gjin post te krijen.

Sa folle minsken, sa folle ferhalen.

Yn ‘Kredyt’ komme se by elkoar yn kafee De Bûnte Bok.

 

Kredyt wordt opgevoerd op 3 februari om 20:00 en zondag 4 februari om 16:30

Kaarten € 19,- inclusief kopje koffie of thee. 

Reserveren via info@hetwapenvanbaarderadeel.nl of  mobiel 06 10362532.

Voor aanvang, Kredyt buffet te reserveren. 

 

 

Skriuwer: Gerrit Breteler

Spilers: Anke Bijlsma, Gerrit Haaksma

Spilerscoach: Rients Gratama

Muzyk: Gerrit Breteler

Arranzjeminten: Peter v.d. Zwaag

Prûkwurk: Arjan v.d. Grijn

Produksjelieder: Anke Bijlsma

Produsearre troch teaterstifting Ach,mea Culpa


« terug