Tryater voorstelling "de Prutsers"

Datum:
19 maart 2020

De Prutsers vragen zich af: wat heeft Tsjechov ons nog te vertellen
De Prutsers spelen Drie Zusters

Wij zijn de Prutsers, of zo worden we genoemd. Twee jaar geleden speelden we Elkenien is in Prutser. Wy sochten doe nei in eigen foarm fan spyljen dy’t paste by de ynhâld: crash landing improvisation. We ymprovisearren eksakt ien oere dêr’t we it libben yn besochten te fetsjen. Wy wiene doe tusken de 20 en 28 jier, we tochten nei oer hoe’ t wy libje moasten, hoe ‘t wy fûnen dat wy libje moasten of hoe ’t wy libje woene. Nu zijn wij tussen de 24 en 32 jaar en denken nog steeds na over hoe wij moeten, kunnen en willen leven. Dizze kear mei in well made play, in besteand stik fan 117 jier âld: Drie Zusters, van Anton Tsjechov. En wij vroegen ons af: wat heeft Tsjechov ons 117 jaar later te vertellen?